fbpx
 

1.Algemene bepalingen

1. Beeldschoon, behorende tot de commanditaire vennootschap Volantis, met maatschappelijke zetel te Jozef Verhaegenstraat 17 2900 Schoten, BTW BE0635.970.107, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarde aangeduid als koper.

3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

2.Toepasselijkheid

Met de webshop biedt Beeldschoon de mogelijkheid aan haar klanten om producten, die zij ook fysiek in haar salon verkoopt, ook online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van webshop (“Koper”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Beeldschoon moet de Koper deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Beeldschoon aanvaard zijn.

3.Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan de koper heeft geleverd.

Indien er per vergissing voor een bepaald product een verkeerde prijs vermeld staat, kunnen wij er niet aan gehouden worden het product aan deze prijs te leveren op voorwaarde dat wij u verwittigen van de foutieve prijsvermelding alvorens de bestelling bij u geleverd wordt of, in het geval u de bestelling komt afhalen, wij u verwittigen nadat wij de ontvangst van uw bestelling schriftelijk bevestigd hebben. In geval wij verwittigen hebben wij het recht uw bestelling te annuleren op voorwaarde dat wij u alle reeds gedane betalingen aangaande deze bestelling terugbetalen.

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen ten allen tijde te kunnen veranderen.

4.Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BEELDSCHOON niet. BEELDSCHOON is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BEELDSCHOON is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Koper specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BEELDSCHOON. BEELDSCHOON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.Online aankopen

Hoe een bestelling plaatsen?

-U kiest uw artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.

-Om de bestelling af te ronden gaat u naar uw ‘Winkelmandje’ en doorloopt de betalingsstappen in het bestel- en betaalproces

-Vul uw facturatiegegevens in en eventueel een leveringsadres als deze moest afwijken van uw facturatieadres

-Enkel betaling met bancontact wordt aangeboden.

-Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af. Vergeet niet om de algemene voorwaarden aan te vinken opdat je ze gelezen en goedgekeurd hebt

-Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.

BEELDSCHOON is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Koper met betrekking tot bestellingen waarbij de Koper betrokken is.

6.Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de koper opgegeven adres.

BEELDSCHOON streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen.

Artikelen besteld via de webshop worden momenteel enkel geleverd in België.

De levering gebeurt in principe door Bpost. In gevallen dat dit niet zou lukken zullen wij een andere instantie selecteren voor de levering.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Leveringsvoorwaarden

-De goederen worden pas verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.
-Er wordt enkel geleverd in België
-Leveringen gebeuren enkel op weekdagen en niet in het weekend
-De zendingen worden met bpost geleverd. De verzendingskosten staan bij het afrekenen vermeld. Vanaf een bestelling van €75 is de verzending gratis.
-Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Koper onverwijld worden gemeld aan BEELDSCHOON.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Koper bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Koper de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door BEELDSCHOON was geboden.

7.Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Koper, de exclusieve eigendom van BEELDSCHOON. 
De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BEELDSCHOON te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

8.Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BEELDSCHOON.

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper BEELDSCHOON (info@lynnbeeldschoon.be, 0499/380876, Jozef Verhaegenstraat 17, 2900 Schoten) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BEELDSCHOON heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BEELDSCHOON. De Koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Koper. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 6,5 EUR .

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BEELDSCHOON zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Koper de overeenkomst herroept, zal BEELDSCHOON alle tot op dat moment van de Koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Koper terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat BEELDSCHOON op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan BEELDSCHOON wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door BEELDSCHOON geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

BEELDSCHOON betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

– de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BEELDSCHOON geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
– de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
– de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– overeenkomsten waarbij de Koper BEELDSCHOON specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 
– de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
– de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
– overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
– de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
– de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Koper en mits de Koper heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
– de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

9.Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Kopers wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Koper thuis zijn afgeleverd, dient de Koper contact op te nemen met de BEELDSCHOON Kopersdienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan BEELDSCHOON.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Koper BEELDSCHOON zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Koper.

10.Kopersdienst

De Kopersdienst van BEELDSCHOON is bereikbaar op het telefoonnummer 0499/380876, via e-mail op info@lynnbeeldschoon.be of per post op het volgende adres Jozef Verhaegenstraat 17, 2900 Schoten. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

11.Privacy

BEELDSCHOON verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u mailen naar info@lynnbeeldschoon.be  

Verwerkingsdoeleinden

BEELDSCHOON verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van Kopers voor Kopers- en orderbeheer (o.a. Kopersadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Koper worden gedeeld met andere vennootschappen BEELDSCHOON binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BEELDSCHOON verbonden zijn of met enige andere partner van BEELDSCHOON;

BEELDSCHOON garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor Kopersbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De Koper heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de Koper het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Direct marketing

De Koper heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Koper beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

12.Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

2 soorten cookies: 
• Technische cookies of functional cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website niet meer opnieuw in te geven.
• Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren. Let wel: wij verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins persoonlijk geanalyseerd.

Jouw toestemming
Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

13.Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door BEELDSCHOON om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

14.Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BEELDSCHOON. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

15.Bewijs

De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

16.Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).