fbpx

 

1. Inleiding

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van Lynn Beeldschoon wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Wij vragen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Gsm-nummer
  • E-mail
  • Uw vraag

3. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

Door ons te contacteren via het contactformulier op deze website, zullen er van u een aantal persoonsgegevens opgevraagd worden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan onze website en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht om uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg of via de post, informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

4. Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Lynn Beeldschoon.

De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Lynn Anthonissen heeft afgesloten. 

5. Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

–    Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

–    Een contractuele relatie van zodra u onze diensten aankoopt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

6. Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde dienst te leveren.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Lynn Beeldschoon behoudt zich wel het recht om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

7. Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoefenen:

  • Ofwel door een brief te versturen aan: Lynn Anthonissen – Jozef Verhaegenstraat 17, 2900 Schoten
  • Ofwel door een mail te sturen naar info@lynnbeeldschoon.be

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

8. Termijn van bewaring van uw gegevens

Lynn Beeldschoon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij.

9. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

10. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Uw gegevens worden verwerkt door Lynn Anthoinssen.

  • maatschappelijke zetel: Jozef Verhaegenstraat 17 – 2900 Schoten
  • ondernemingsnummer: 0682.446.963

U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: info@lynnbeeldschoon.be

11. Cookies

Deze wesbite maakt geen gebruik van cookies. Ter info lichten wij graag nog even toe wat cookies juist zijn.

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Nogmaals, deze website maakt geen gebruik van cookies.

12. Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door. Hierbij denken we dan vooral links naar social media zoals Facebook en Instagram.

Treatwell.be

Als u een afspraak maakt via de website dan wordt u doorverwezen naar de website van Treatwell. Dit is een online platform waarmee Lynn Beeldschoon samenwerkt om de afspraken te beheren. Ook zij moeten uiteraard voldoen aan alle regels en hebben hiervoor hun privacypolicy aangepast. Lees zeker de privacyverklaring van Treatwell om te begrijpen wat zij doen met uw gegevens, www.treatwell.be/info/privacy-policy

13. Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.privacycommission.be. Ook telefonisch te bereiken, +32 (0)2 274 48 00, of per mail commission@privacycommission.be.

14. Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.